Օրենքներ

Կազմակերպական Օրենսդրություն

 

Սահմանափակ պատասխանատվությոմբ ընկերություններ

Անհատ ձեռներեց

Բաժնետիրական ընկերություններ

Վարկային կազմակերպություններ

Հիմնադրամներ 

 

Հարկային Օրենսդրություն

 

Օրենք հարկերի մասին

Ակցիզային հարկ

Հողի հարկ

Հողի հարկի առավելություններ

Հաստատագրված վճարներ

Շահութահարկ

Գույքահարկ

Ավելացված արժեքի հարկ

Ուղեցույց  հարկային

Հաշվետվական ձևերում հարկ վճարողների սնտեսական գործունեության տեսակների նշման

 

Արտարժույթի Օրենսդրություն

 

Օրենք դրամարկղային գործառնությունների մասին

Օրենք Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին

Օրենք ակտիվների արժեթղթավորման և ակտիվներով ապահովված արժեթղթերի մասին

Օրենք արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին

Օրենք արժեթղթերի շուկայի մասին

 

Այլ

 

Արտասահմանյան  ներդրումներ

Օրենք Էներգետիկայի մասին

Օրենք լիցենզավորման մասին 

Օրենք ներքին շուկայի պաշտպանության մասին

Օրենք տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին 

Օրենք Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին

Օրենք ինովացիոն գործունեությանը պետական աջակցության մասին